Informations- og opstartsmøde

Rådgivningsaftale
Omfang af opgaven
Vilkår
Pris
Tid

JETO Rådgivning, kommer på besøg hos dig, og gennemgår dine ønsker og ideer. På baggrund af dette supplerer vi med ideer, faglig viden og byggelovgivning. Efterfølgende sendes et tilbud på rådgivning på det ønskede.
Output fra denne fase vil være: Rådgiveraftale, hvor omfang, vilkår, pris og tid aftales mellem bygherre og JETO Rådgivning.
 

 

Projektforslag

Analyser
Planskitse
Facadeskitse
Snitskitse
Grundplaceringsskitse
3D visualisering
Milepæltidsplan
Økonomisk overslag

I denne fase tilbydes projektforslag, hvor de overordnede linier fastlægges. Såsom ca. størrelse, udseende, hovedbærende materialer mm. Der udføres diverse analyser i form af funktion, installationer, konstruktioner, brand, lyd, termiske forhold mm. Endvidere udføres en milepæl tidsplan for det samlede projekts udførelse. Endvidere udføres et økonomisk overslag for projektet. Evt. registrerer vi eksisterende forhold og måler op.

Output fra denne fase vil typisk være: planskitse med arealdisposition 1:100/200, facadeskitse 1:100/200, snitskitse 1:50/100, grundplaceringsskitse 1:500/1000, 3D visualisering, milepæltidsplan, økonomisk overslag.
 

 

Forprojekt

Plantegning
Facadetegning
Principsnit
Situationsplan
3D tegninger
Installationsplaner
Principdiagrammer
Hovedtidsplan
Økonomisk overslag
Beregninger
Energiberegninger
Myndighedsandragende

I denne fase tilbydes forprojekt, hvor der arbejdes videre med de overordnede linjer fra projektforslaget. Størrelse, udseende, materialer mm. præciseres i denne fase. Der udføres diverse installationsplaner, plan snit, konstruktioner mm., samt beregninger af både konstruktioner og energi.  Endvidere udføres en hovedtidsplan med samlet projekterings og udførelse tidsplan, samt et tilhørende budget som er præciseret i forhold til forslagsfasen. Vi udfører en mere præcis registrering af de eksisterende forhold og måler op.

Output fra denne fase vil typisk være: Plantegning 1:50/100, facadetegning 1:50/100, principsnit 1:20, situationsplan 1:200/500, installationsplaner 1:100, principdiagrammer, 3D projektering efter behov, hovedtidsplan, økonomisk overslag, varmetabsberegninger og myndighedsandragende.
 

 

Hovedprojekt

Plantegning målsat
Facadetegning
Snit
Situationsplan
3D tegninger
Fundamentstegninger
Installationstegninger
Diagrammer
Detaljer
Beregninger
Fagbeskrivelser
Tilsynsplan
Sikkerheds- og sundhedsplan
Detalje tidsplan
Økonomisk budget

I denne fase tilbydes hovedprojekt, hvor der arbejdes videre fra forprojektet. Alle konstruktioner installationer mm. præciseres, specificeres og fastlægges i denne fase. Planer, snit facader mm. målsættes og detaljeres, så der kan bygges efter dem. Der udføres detaljer og fagbeskrivelser med krav til materialer, udførelse og det færdige resultat. Der udføres en detalje tidsplan for udførelse af projektet, samt økonomisk budget som er yderligere præciseret. Der vil i denne fase udføres sikkerheds- og sundhedsplan alt efter byggeriets størrelse.  

Output fra denne fase vil typisk være: Plantegning 1:50, facadetegning 1:50, snit 1:20, detaljer 1:5, situationsplan 1:200/500, statiske beregninger, fagbeskrivelser, diagrammer, sikkerheds- og sundhedsplan, tilsynsplan, 3D projektering efter behov, detalje tidsplan, økonomisk budget.
 

 

Udbud og kontakt

Udbudsbrev
Tilbudsliste
Fællesbeskrivelser
Forhandling med entreprenør
Kontraktindgåelse

I denne fase tilbydes udbud og kontraktindgåelse. Der udarbejdes fællesbetingelser med angivelse af byggepladsforhold aftalegrundlag mm., udbudsbrev, tilbudsliste og evt. udbudstidsplan. Sammen med hovedprojektet udgør dette et udbudsmateriale der indhentes pris efter. De indkomne tilbud gennemgås med bygherre og de bedste udvælges. Der startes en forhandling med de valgte og der indgås kontrakt med de udvalgte.

Output fra denne fase vil være: Udbudsbrev, tilbudsliste, fællesbeskrivelser og kontakter.
 

 

Udførelse

Tilsyn
Tilsynsnotater
Byggeledelse
Sikkerhedskoordinering
Økonomi styring

I denne fase tilbydes byggeledelse med tilhørende byggemødereferat. Tilsyn med tilhørende tilsynsnotat. Sikkerhedskoordinering med tilhørende referat og tilsyn med sikkerheden. Styring af økonomi iht. byggeriets fremdrift.

Output fra denne fase vil være: tilsynsnotater, byggemødereferater, sikkerhedsmødereferater og regneark til styring af økonomien.
 

 

Aflevering, dokumentation og drift & vedligeholdelse

Aflevering fra entreprenørerne
Indsamle og gennemgå dokumentation
Udarbejde drift & vedligeholdelse planer

I denne fase tilbydes at udføre aflevering fra entreprenørerne med tilhørende mangellister. Opfølgning på at mangler bliver afhjulpet. Gennemgå kvalitetssikring fra entreprenørerne, og sikre at der er afleveret dokumentation på leverede konstruktioner og komponenter. Endvidere at udføre drift & vedligeholdelsesplan med anvisning af intervaller og omfang for vedligeholdelse samt tilhørende budget.

Output fra denne fase vil være: afleveringsprotokol, mangellister og drift & vedligeholdelsesplaner.
 

 

Kvalificering

Kvalificering af bygninger
Kvalificering af installationer
Kvalificering af teknisk anlæg
Commision, IQ, OQ

I denne fase tilbydes at udføre kvalificering af bygninger, komponenter, rørsystemer, kanalsystemer og anlæg. Kvalificering kan udføres i det niveau som der er krav til. Endvidere tilbydes opmærkning med TAG numre, rør og kanal mærkning mm.

Output fra denne fase vil være: testplaner, protokoller og rapporter.