Bygherrerådgivning

Bygherre rådgivning i forbindelse med alle slags bygge- og anlægsopgaver. Udvælges af projekt, kvalitetsgennemgang, økonomisk vurdering, gennemgang og vurdering af udført arbejde, rådgivning om korrekte løsninger, vejledning iht. byggeloven, vurdering af energiforhold ift. investering. Rådgivning i forbindelse med huskøb med vurdering af stand og fremtidig vedligeholdelse, set som en samlet investering. Rådgivning ved køb af byggeprojekt hos typehusfirma.

 

Tids- og ressourceplanlægning

Detaljeret planlægning af projektering, med præcis angivelse af ressourcer, aktiviteter og tidsinterval. Detaljeret planlægning i minutter, timer eller dage ved udførelse af byggeprojekter med tilhørende aflevering kvalificering mm.

 

Sikkerhedsplanlægning og sikkerhedskoordinering af bygge- og anlægspladser

Planlægning af sikkerheden i projekteringsfasen, så bygninger og konstruktioner kan anvendes og vedligeholdes sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt. Vi tilbyder total styring og koordinering af sikkerheden i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder.

 

Brand- og eksplosionssikring

Analyser af brandtekniske forhold og udvælgelse af det brandbeskyttende system. Udarbejde brandstrategirapport hvor de brandtekniske foranstaltninger udvælges. Udarbejde klassifikation af eksplosionsfarlige områder, samt brandtekniske foranstaltninger iht. tekniske forskrifter. Udarbejde flugtvejsplaner og definere brandtekniske foranstaltninger for forsamlingslokaler iht. driftmæssige forskrifter. Endvidere at sammensætte og dimensionere konstruktioner iht. klassificerede passive brandklasse.

 

Parcelhuse og tæt lav bebyggelse

Projektering af alle byggeriets faser for nybygning samt om- og tilbygninger, med tilhørende projekter i de forskellige faser, alt efter bygherres behov og ønsker. Delprojekter er også her en mulighed. Rentabilitetsvurderinger i forhold til investeringer for energioptimering og vedligeholdelse.

 

Etageboligbyggeri

Projektering af alle byggeriets faser for nybygning samt om- og tilbygninger, med tilhørende projekter i de forskellige faser, alt efter bygherres behov og ønsker. Rentabilitetsvurderinger i forhold til investeringer for energioptimering og vedligeholdelse. Tilstandsvurderinger i forbindelse med drift- og vedligeholdelsesplaner og et dertil hørende investeringsbudget.

 

Industri

Nybygning samt om- og tilbygning af eksisterende bygninger. Projektere nye bygningskonstruktioner og indretning af laboratorier og produktionsfaciliteter mm. Bæringer og konstruktioner for tanke og maskinanlæg. Ombygge og optimere eksisterende tekniske anlæg og rørsystemer, vaccum, trykluft mm. Etablering af ventilationsanlæg samt ombygge og optimere eksisterende anlæg. Varmestudier samt varmeflytning og kølebehov mm. Ombygge vand, varme og kloak installationer. Analysere behov og funktion og derpå komme med ideer og forslag til optimering og forbedringer iht. Bygherres krav og ønsker. Etablering af nye renrum samt ombygge eksisterende.

 

Skoler og instutioner

Nybygning, samt om- og tilbygning af eksisterende bygninger. Projektere nye bygningskonstruktioner og indretning af undervisningslokaler, værksteder, lager mm. Analysere behov og funktion for derefter at komme med ideer og forslag til optimering og forbedringer iht. Bygherres krav og ønsker.

 

Storkøkkener

Nybygning af mindre bygninger, samt om- og tilbygning af eksisterende bygninger. Projektere nye bygningskonstruktioner og indretning af storkøkkener, kølerum, fryserum, lager mm. Analysere behov og funktion for derefter at komme med ideer og forslag til optimering og forbedringer iht. Bygherres krav og ønsker.